تگ - پیش از جراحی

چه اقداماتی قبل از عمل جراجی زانو باید انجام دهیم ؟

چند هفته قبل از اقامت در بیمارستان برای عمل، جراح ارتوپد برای شما آزمایشاتی تجویز می کند تا مطمئن شود که برای جراحی به اندازه کافی سامل هستنید. این آزمایشات از قرار زیر هستند:  آزمایشات خون برای سنجش میزان سلول خون قرمز  الکتروکاردیاگرام برای سنجش قلب  آزمایشات ادرار برای بررسی عفونت و بارداری  تصویر برداری با اشعه ایکس برای بررسی شش ها در اولین ویزیت،...